سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن 
مسوول کتابخانه  
1372/01/01 
1375/01/01 
اجرایی 
همکاری 
مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن 
معاونت اداری مالی 
1374/01/01 
 
اجرایی 
همکاری 
مدرسه امام خمینی (ره)  
مسئول واحد ارزیابی 
1381/01/01 
 
اجرایی 
همکاری 
مدرسه امام خمینی (ره) 
مسئول واحد تحقیقات پایانی 
1384/01/01 
 
اجرایی